POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Definicje
  • Regulamin – niniejszy „Regulamin” określający ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.imperial-tobacco.pl, w tym szczególności wszelkich wgranych danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony prywatności Użytkowników tej strony, a także politykę cookies. Regulamin dotyczy wszystkich osób odwiedzających Serwis.
  • www.imperial-tobacco.pl– strona internetowa zwana zamiennie Serwisem;
  • Administrator strony www.imperial-tobacco.pl – Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Przemysłowa 1, Jankowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; REGON: 630182683. Imperial Tobacco Polska S.A. i Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A, zwane łącznie ITPL przynależą do grupy IMPERIAL BRANDS
  •  „my” nasz” lub też „nas” – odnoszą się i oznaczają ITPL;
  • Użytkownik – osoba odwiedzająca stronę www.imperial-tobacco.pl; zwany także „Państwo”
  • Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie. Odwiedzenie strony lub korzystanie z niej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wszystkie warunki określone w Regulaminie;
  • Zablokowanie dostępu – uniemożliwienie Użytkownikowi korzystania ze strony www.imperial-tobacco.pl;
  • Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  • Serwis został przygotowany przez Administratora jako serwis wyłącznie informacyjny i komunikacyjny, a Informacje zamieszczone na Serwisie nie stanowią oferty sprzedaży prezentowanych na nim produktów i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy kupna-sprzedaży tych produktów, bowiem sprzedaż produktów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nadto Serwis nie jest prowadzony w celach marketingowych oraz reklamowych. Celem Serwisu jest dostarczenie ogólnych informacji zarówno o polskiej części grupy kapitałowej jak i Imperial Brands.
 2. W przypadku gdy, w Serwisie umieszczone będę/są dodatkowe usługi wówczas zasady i warunki świadczenia każdej z Usług realizowanych w ramach strony www.imperial-tobacco.pl będą określały dodatkowe informacje i/lub regulaminy w zakresie każdej z Usług;
 3. Rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przedstawione na niniejszej stronie internetowej warunki, bez prawa zgłaszania jakichkolwiek zastrzeżeń co do ich treści. Jeśli nie akceptują Państwo poniższych warunków, nie jesteście Państwo uprawnieni do korzystania z Serwisu ani usług świadczonych drogą elektroniczną. Prosimy więc o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami.
 4. Korzystanie ze strony www.imperial-tobacco.pl jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

ITPL przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania Państwa danych osobowych oraz przedstawia informacje na temat Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

 1. Administrator Danych osobowych :
  Administratorem danych osobowych jest Imperial Tobacco Polska S.A. z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, ul. Przemysłowa 1, Jankowice dalej także ITPL, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026888, z kapitałem zakładowym w wysokości 49.831.620 zł; NIP: 779-00-48-618; i/lub
  Imperial Tobacco Polska Manufacturing S.A. z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Tytoniowej 2/6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000075408, o kapitale zakładowym w wysokości 37 550 540 PLN, opłaconym całości, NIP: PL 796-10-02-877,
 2. Dane osobowe.
  W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, pragniemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu ich przetwarzania. Dane osobowe są zbieranie i przetwarzane przez Administratora na zasadach zdefiniowanych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej „RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. ITPL bardzo poważnie traktuje bezpieczeństwo wszystkich posiadanych przez nas danych, zachowując Dane osobowe w poufności oraz zabezpieczając je przed niepowołanym dostępem do nich osób trzecich, na zasadach wskazanych w powyższych aktach prawnych.
 3. Pełnomocnik ds. danych osobowych:
  W przypadku pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie prosimy o kontakt z ITPL, w szczególności z powołanym w naszych firmach Pełnomocnikiem ds. danych osobowych bezpośredni kontakt pod adresem e – mail ochrona.danych@pl.imptob.com.
 4. Użytkownik, który jedynie przegląda Serwis i zapoznaje się z treściami ogólnodostępnymi, nie musi informować nas o swojej tożsamości.
 5. Zbieramy i wykorzystujemy Państwa Dane osobowe z kilku powodów :
  • ułatwienia kontaktów biznesowych pomiędzy Użytkownikiem i ITPL,
  • realizacji zawartej umowy,
  • w celach informacyjnych, komunikacyjnych związanymi polską częścią grupy kapitałowej Imperial Brands oraz realizację celów informacyjnych jako potencjalnego pracodawcy.
 6. Jakie są cele i zakres przetwarzania danych osobowych .
  ITPL w ramach swojej działalności zbiera i przetwarza dane osobowe w celach :

  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ITPL jako administratora danych: w celu świadczenia usług, omówionych w pkt. 4 powyżej, na rzecz Użytkowników, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z www.imperial-tobacco.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • w celu wykonywania umów zawieranych przez ITPL z Użytkownikami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ITPL (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

  Nasz prawnie uzasadniony interes administratora danych nie przeważa automatycznie nad prawami osób, których dane dotyczą – nie przetwarzamy danych osobowych w przypadku, gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego albo zezwalają na to przepisy prawa).

 7. Informacja o Państwa prawach.
  Dane osobowe podawane są przez Użytkownika na zasadzie dobrowolności w celu uzyskania dostępu do Serwisu lub oferowanych za jego pośrednictwem Usług. Posiadają Państwo prawo do :

  • dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania. Użytkownik w każdym czasie może zażądać kopii swoich danych osobowych posiadanych przez ITPL. ITPL przekaże taką kopię, przy czym zastrzegamy sobie prawo odmowy realizacji wniosku Użytkownika wskazując jednocześnie podstawę prawną odmowy. Jeśli Państwa dane zostały udostępnione osobom trzecim wówczas zawiadomimy te osoby o sprostowaniu.
  • żądania usunięcia danych. ITPL zastrzega sobie jednak prawo do odmowy, przy czym o takim prawie poinformuje Użytkownika wskazując podstawy odmowy. W przypadku zasadnego wniosku złożonego przez Użytkownika, podejmiemy wszelkie racjonalne kroki do usunięcia wskazanych danych.
  • zaprzestania bądź ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy też cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – uniemożliwi nam kontakt z Państwem. W takim przypadku nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do celu w którym zostały zebrane, pod warunkiem jednak, że nie istnieje inna podstawa prawna, w ramach której dalsze przetwarzanie danych osobowych w tym celu jest prawnie uzasadnione. ITPL powiadomi Użytkownika o istnieniu takiej przyczyny.
  • wniesienia sprzeciwu pod warunkiem, że przetwarzane przez ITPL dane są w oparciu o podstawę uzasadnionego interesu przetwarzania, bądź też przetwarzania do celów naukowych, historycznych, badawczych lub statystycznych czy też dotyczących realizacji zdań w interesie publicznym.
  • prawo do przenoszenia danych – wykonanie tego prawa będzie polegać na przekazaniu bądź bezpośrednio Użytkownikowi bądź wskazanej przez Użytkownika osobie trzeciej, danych osobowych Użytkownika, a będących w posiadaniu ITPL.
  • mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności lecz w przypadku chęci wniesienia zażalenia do nas w sprawie wykorzystywania Państwa danych osobowych należy wysłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi zażalenia na adres ochrona.danych@pl.imptob.com
  • posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem danych osobowych przez ITPL do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Okres przetwarzania.
  Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, przez czas obowiązywania umowy zawartej z Użytkownikiem, a także po jej zakończeniu w celach:

  • zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ITPL jako administratora danych osobowych związanych z przetwarzaniem określonych danych,
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • upływu terminów przedawnienia związanych z umową którą jest związane przetwarzanie danych osobowych,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,
  • do czasu obowiązywania umowy lub wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
 9. Przekazywanie/ udostępnianie danych osobowych innym podmiotom.
  • Nasza firma wchodzi w skład światowej grupy kapitałowej Imperial Brands. Celem otrzymywania przez Użytkowników najbardziej aktualnych informacji dotyczących produktów, powiazań kapitałowych możemy przekazywać dane osobowe innym podmiotom z grupy Imperial Brands, o ile będzie to konieczne i zgodne z przepisami prawa. ITPL oraz podmioty przetwarzające dane zobowiązują się zapewnić odpowiednie środki ochrony danych Użytkowników, odpowiadające standardom rynkowym w celu ochrony i zapewnienia ich poufności, poprawności i dostępności, jak również ochrony przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, zgodnie z instrukcjami i politykami ITPL oraz obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy przetwarzanie obejmowało będzie przesyłanie danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, będzie ono odbywało się z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
  • Wyłącznie w oparciu o przepisy obowiązującego prawa, w tym w odpowiedzi na uzasadnione wnioski organów ścigania w zakresie egzekwowania i ochrony praw przynależnych ITPL lub spółkom powiązanym z ITPL .
  • Firmom świadczącym usługi związane z zarządzaniem i prowadzeniem Serwisu dokładając tym samym wszelkich starań by dane osobowe Użytkownika pozostały poufne.
 10. ITPL nie wypożycza, nie sprzedaje, nie wymienia, nie ujawnia w inny sposób danych osobowych przekazanych przez Użytkownika w celach marketingowych czy promocyjnych.
 11. Brak profilowania.
  Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.
 12. Użytkownik, który pragnie zachować w tajemnicy informacje nie powinien przesyłać ich za pomocą e-maila, bowiem wiadomości przesyłane za pomocą sieci mogą być bezprawnie odczytane przez osoby trzecie.
 13. W momencie odwiedzenia naszego serwisu gromadzimy informacje techniczne, w tym adres IP urządzenia końcowego, z którego Użytkownik łączy się z Internetem, rodzaj i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek w przeglądarce, system operacyjny i platformę. Adres IP (Protokołu Internetowego) Użytkownika ITPL wykorzystuje także w celu diagnozowania problemów z naszym serwerem oraz administrowania naszą Stroną.
 14. Google Analytics – to narzędzie jest podłączone pod nasz Serwis, ale korzystamy z niego w ograniczonym zakresie, używając go do celów porównawczych z posiadanymi przez nas raportami m.in. w zakresie czasu przebywania w Serwisie.
 15. Uznajemy, że przejrzystość stanowi stały obowiązek, zatem będziemy regularnie dokonywać przeglądu i aktualizacji niniejszego dokumentu. Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w Serwisie. O ile to możliwe, uprzejmie prosimy o regularne sprawdzanie naszej witryny w celu sprawdzenia aktualizacji naszej Polityki Prywatności. Jeśli nie akceptują Państwo naszej Polityki Prywatności lub zmian w Polityce Prywatności, które wprowadzimy w przyszłości powinni Państwo zaprzestać korzystania z naszej strony internetowej.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies, które nie gromadzą danych osobowych.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają m.in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, nazwę ciasteczka, jego wartość, czas po którym ciasteczko wygasa i powinno zostać usunięte przez przeglądarkę wykorzystywaną przez Użytkownika.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać KODU.
 5. W ramach Serwisu stosowane są w szczególności dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas
  określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. ITPL zastrzega, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Poniżej linki podstawowych przeglądarek, celem zmienienia ustawień plików cookies
  • WINDOWS INTERNET EXPLORER 11 – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17479/windows-internet-explorer-11-change-security-privacy-settings;
  • GOOGLE CHROME – http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95582;
  • MOZILLA FIREFOX – http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek;
  • OPERA – http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/;
  • APPLE SAFARI – http://www.apple.com/support/safari/.
 9. Pliki cookie są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.
  10. Zgoda może zostać wyrażona poprzez odpowiednią konfigurację ustawień oprogramowania zainstalowanego w urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, w szczególności przeglądarki internetowej, której Użytkownik używa do przeglądania Serwisu.
  11. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć lub zmienić zakres wyrażonej wcześniej zgody na wykorzystywanie w naszym Serwisie plików cookie oraz zdecydować o ich usunięciu, przy czym prosimy o wzięcie pod uwagę faktu, iż skutkować to może brakiem możliwości przeglądania do Serwisu.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie materiały i treści udostępnianie Użytkownikom na stronie www.imperial-tobacco.pl są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, a także innymi przepisami prawa. Prawa te przynależą przedsiębiorcom grupy Imperial Brands w tym ITPL lub podmiotom, z którymi ITPL zawarła odpowiednie umowy. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, ITPL niniejszym zezwala Użytkownikowi na przeglądanie strony www.imperial-tobacco.pl i drukowanie lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością gospodarczą lub zawodową, pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni w wydrukach lub plikach informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez ITPL lub inny uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach kopiowania, fotokopiowania, powielania, wyświetlania lub przekazywania, zamieszczania w Internecie – bez względu na formę i sposób – treści i materiałów umieszczonych na stronie www.imperial-tobacco.pl. Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób i na żadnym nośniku nie dokonywać żadnych zmian, nie rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach i w systemach informatycznych oraz teleinformatycznych żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.imperial-tobacco.pl oraz materiałów i treści po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części Regulaminu objęte są odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność ITPL lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie Użytkownik nie może w żaden sposób z nich korzystać i nie prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela.

LINKI DO INNYCH WWW

Niniejsza Strona może zawierać/zawiera linki do innych stron i zasobów internetowych. Administrator nie odpowiada za dostępność takich stron i zasobów, ani nie popiera i nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek treści, reklam, produktów lub innych materiałów dostępnych na tych stronach lub pośród tych zasobów. Transakcje realizowane pomiędzy użytkownikiem a osobą trzecią mają miejsce wyłącznie pomiędzy użytkownikiem a daną osobą trzecią i ITPL nie ponosi odpowiedzialności z ich tytułu. Z uwagi na fakt, że ITPL nie ponosi odpowiedzialności z tytułu dostępności wspomnianych zasobów zewnętrznych ani ich treści, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem korzystania ze wspomnianych stron, ponieważ zasady tam obowiązujące mogą odbiegać od naszych zasad. Użytkownik powinien kierować wszelkie uwagi dotyczące linków zewnętrznych do administratora danej strony lub Webmastera.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI STRON

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania Regulaminu, przepisów prawa oraz do poszanowania norm społecznych, zasad etykiety, dobrego obyczaju, dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich, a w szczególności do nie zamieszczania w części Serwisu udostępnionej dla Użytkownika za pomocą zakładki Kontakt :
  • treści wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych.
  • treści bezprawnych, propagujących lub umożliwiających naruszanie prawa, Regulaminu lub norm społecznych, w tym szczególnie dokonywanie nadużyć polegających na nieuprawnionym wykorzystaniu danych osobowych lub adresowych i rozsyłaniu spamu.
  • treści mających na celu agitację polityczną, religijną lub światopoglądową.
  • treści szerzących dyskryminację przemoc lub nienawiść na tle narodowościowym, światopoglądowym, religijnym, społecznym, rasowym, ze względu na płeć itp.
  • treści i materiałów o charakterze marketingowym, reklamowym bądź stanowiących oferty handlowe.
  • linków pozycjonujących.
  • informacji dyskredytujących ITPL lub innych przedsiębiorców i/lub towarów/usług.
  • treści nie mających związku z tematyką serwisu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, nie zakłócający prawidłowej pracy infrastruktury informatycznej i technicznej Serwisu oraz współpracujących z nim partnerów i kooperantów.
 3. Użytkownik powinien zadbać o to, aby dane dostępowe do Serwisu nie trafiły do osób nieupoważnionych.
 4. ITPL nie ponosi odpowiedzialności za:
  • skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu oraz świadczonych w nim Usług, w szczególności za naruszenia praw autorskich i dóbr osób trzecich.
  • skutki związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu bądź jego działaniami niezgodnymi z Regulaminem lub przepisami prawa, w szczególności dotyczy to odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.
  • skutki wykorzystania informacji dostępnych w Serwisie lub za pośrednictwem świadczonych w nim usług.
  • treści, dane i materiały zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • szkody wynikające z trudności z dostępem do danych lub z utraty danych, awarii sprzętu lub oprogramowania, uszkodzenia lub zniszczenia danych bądź infrastruktury informatycznej lub technicznej przez osoby trzecie, a także za skutki zaprzestania świadczenia Usług.
  • niemożność korzystania lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu niezależne i niezawinione przez ITPL, w szczególności za trudności spowodowane przez podmioty i osoby trzecie (np. świadczące usługi hostingowe). ITPL zastrzega sobie prawo do przerwy w dostępnie do Serwisu lub Usług, np. z przyczyn technicznych.
  • ewentualny brak możliwości dostępu do Serwisu przez Użytkownika, wynikający np. z ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika.
  • jakichkolwiek szkody powstałej w związku z lub na skutek korzystania lub dostępu względnie niemożliwości korzystania z jakikolwiek materiałów zawartych na stronie www.imperial-tobacco.pl. lub spowodowanych w szczególności awarią w tym łącza, błędem, zaniechaniem, zakłóceniem, usterką, opóźnieniem transmisji, wirusem komputerowym.
  • szkody majątkowe i niemajątkowe spowodowane przez niezależne, nieumyślne i niezawinione przez ITPL przyczyny, w szczególności przez siłę wyższą.
 5. ITPL zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych, które mogą powodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu lub czasowe uniemożliwienie korzystania z Serwisu.
 6. ITPL informuje, że strony internetowe, do których odnośniki znajdują się w Serwisie, o ile nie zawierają takiej informacji, nie zostały przez niego przygotowane. W konsekwencji ITPL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za informacje, opinie i materiały zawarte na takich stronach lub stronach z nimi połączonych.
 7. Specyfikacje, elementy, ilustracje, sprzęt oraz inne informacje zawarte w Serwisie opierają się na bieżących danych, jednakże ITPL, mimo należytych wysiłków, aby zapewnić poprawność zawartości Serwisu, nie może zagwarantować jego aktualności w każdym czasie.
 8. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez niniejszy Regulamin lub przepisy prawa, a w szczególności które destabilizowałyby pracę Serwisu, utrudniałyby dostęp do Serwisu lub korzystania z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Administratora lub Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu lub świadczonych Usług należy zgłaszać Administratorowi niezwłocznie na adres e-mailowy sipl@pl.imptob.com.
 2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Administrator rozpatrzy zgłoszoną przez Użytkownika reklamację, w ciągu 14 dni od daty jej zgłoszenia. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwróci się do Użytkownika składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Administrator udzieli odpowiedzi na reklamację przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany przy zgłaszaniu reklamacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wchodząc na Stronę, Użytkownik akceptuje poniższy Regulamin. W przypadku braku akceptacji Regulaminu, prosimy nie korzystać z tej Strony. ITPL zastrzega sobie prawo do zmiany, modyfikacji, uzupełniania lub usuwania postanowień niniejszego Regulaminu wedle swego wyłącznego uznania w dowolnym terminie. Aktualna wersja Regulaminu będzie publikowana na stronie www.imperial-tobacco.pl w postaci dokumentu PDF. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego zapoznawania się ze zmianami Regulaminu i każdorazowe wejście na stronę internetową jest równoznaczne z akceptacją nowej treści Regulaminu
 2. Korzystanie z Usług Serwisu oznacza zgodę na każdorazową zmianę jego treści. Brak akceptacji zmian w treści Regulaminu oznacza rezygnację z korzystania z Usług Serwisu. Użytkownik powinien w takim wypadku zaprzestać korzystania z Usług.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważny, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 4. Uwagi na temat Regulaminu, Usług i funkcjonowania Serwisu można zgłaszać listownie na adres Administratora :
  Imperial Tobacco Polska S.A. Jankowice, ul. Przemysłowa 1 62-080 Tarnowo Podgórne
  lub za pomocą e-maila lub telefonicznie wg danych wskazanych w zakładce „KONTAKT”.
 5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a Użytkownicy strony www.imperial-tobacco.pl korzystając z cytowanej wyżej strony, poddają się właściwości sądów powszechnych w Poznaniu.

24 maj 2018